Laden...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van LaurentzenScooters, gevestigd te Duiven
Versie geldig vanaf  20-01-2006
 

Note, LaurentzenScooters is een geregistreerde handelsnaam


 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten die door LaurentzenScooters geleverd worden. De voorwaarden zijn voor iedereen ter inzage aanwezig bij LaurentzenScooters .
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling of bij het afnemen van een dienst geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LaurentzenScooters behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LaurentzenScooters erkend.
   

 


 1. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2
  2.3

 

 1. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

 

 1. Stalling

Het stallen van uw scooter is altijd de eerst 3 dagen gratis daarna rekenen wij € 5,- per dag deze kosten moeten altijd bij het ophalen van uw voertuig worden voldaan.

Na 3 dagen houden wij het recht uw voertuig elders op te slaan ook hiervoor kunnen u transportkosten worden berekend van € 20,- per beweging.
 

 


 1. Zichttermijn / herroepingsrecht
  5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer of een door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer LaurentzenScooters via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De afnemer kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  5.2 Als afnemer de overeenkomst herroept, ontvangt de afnemer alle betalingen die de afnemer tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de afnemer voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat LaurentzenScooters op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de afnemer de overeenkomst te herroepen, van ons terug. LaurentzenScooters betaalt de afnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de afnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de afnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de afnemer voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  5.3 De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De afnemer is op tijd als de afnemer de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de afnemer.
  5.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
  5.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, draagt LaurentzenScooters  er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  5.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 2.  
 3.  Na retour ontvangst van het product beoordelen wij   of Het compleet ongebruikt en onbeschadigd is.

                In een aantal gevallen zullen wij waarde vermindering toepassen.

               . Beschadigde verpakking 20%

                . Geen verpakking 50%

                . Beschadigd. Gebruikt of vies product 100%

 

 

 

Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst of een dienst afneemt bij LaurentzenScooters, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LaurentzenScooters. LaurentzenScooters houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 LaurentzenScooters respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 LaurentzenScooters maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 

 1. Garantie en conformiteit
  7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LaurentzenScooters ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LaurentzenScooters . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan LaurentzenScooters schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  7.4 Indien klachten van de afnemer met betrekking tot producten en of diensten door LaurentzenScooters gegrond worden bevonden, zal LaurentzenScooters  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of diensten opnieuw uitvoeren of wanneer de afnemer en LaurentzenScooters  een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LaurentzenScooters  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van LaurentzenScooters ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LaurentzenScooters  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van LaurentzenScooters  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  7.5 LaurentzenScooters  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel of oneigenlijk gebruik. Ook het aanpassen van een afgenomen voertuig of product zal elke vorm van aansprakelijkheid vervallen aangezien de afnemer het product of voertuig heeft veranderd of laten aanpassen.
  7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens LaurentzenScooters  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LaurentzenScooters en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking of in de gebruikshandleiding zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7.7 Wanneer de afnemer de koop wil laten ontbinden kan dit alleen wanneer ook de leverancier, producent of importeur de gelegenheid heeft gehad om het product of voertuig te herstellen cq repareren.

 


 1. Aanbiedingen
  8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt LaurentzenScooters zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden LaurentzenScooters slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  8.4 Aanbiedingen van LaurentzenScooters  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen en verlopen altijd binnen 5 werkdagen.
  8.5 LaurentzenScooters  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 2. Overeenkomst
  9.1 Een overeenkomst tussen LaurentzenScooters en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door LaurentzenScooters op haalbaarheid is beoordeeld.
  9.2 LaurentzenScooters  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen van producten of opdrachten voor diensten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 


 1. Afbeeldingen en specificaties
  10.1 Alle gebruikte afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LaurentzenScooters gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

12 Ophaal service

 

 1. Overmacht, wanneer er spraken is van overmacht kan er worden afgeweken van de geldende afspraken m.b.t. ophalen en de kosten. Echter moet er wel een ernstige vorm van overmacht worden bewezen.
  12.1 LaurentzenScooters is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LaurentzenScooters alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  12.3 LaurentzenScooters  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LaurentzenScooters  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  12.4 Indien LaurentzenScooters  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
  13.1 LaurentzenScooters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik van de producten de aanwijzingen op de verpakking en of het instructieboekje en/of raadpleeg onze website. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

13.2 Wanneer de klant in gebreken blijft door een product niet op tijd onderhoud te geven op de voorgeschreven momenten die door de producent of importeur, is LaurentzenScooters nooit aansprakelijk voor eventuele kosten die niet vergoed worden door de importeur en of producent. LaurentzenScooters zal de klant ook op de factuur bij het leveren van een product of dienst er op wijzen wanneer dit van kracht is.

13.3 De klant blijft altijd zelf aansprakelijk voor de verzekeringsplicht van een voertuig.

13.4 Bij stalling zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal van u voertuig.

13.5 Gemaakte kosten aan transport door derde zijn altijd voor de koper en of de consument.

13,6 De consument mag nooit zelf een geleverd product of voertuig aanpassen mits daarvoor een uitzondering is verstekt door LaurentzenScooters . Wanneer de consument dat wel doet doet hij of zij per direct afstand van zijn of haar garantie de consument kan dan ook geen beroep meer doen op service en of garantie van LaurentzenScooters .

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  14.1 Eigendom van alle door LaurentzenScooters aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LaurentzenScooters zolang de afnemer de vorderingen van LaurentzenScooters  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LaurentzenScooters  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  14.2 De door LaurentzenScooters  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LaurentzenScooters of een door LaurentzenScooters  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LaurentzenScooters  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LaurentzenScooters  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LaurentzenScooters .

 


 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LaurentzenScooters en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij LaurentzenScooters  er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Reparatie

Wij hebben ruimschoots ervaring met de verschillende merken en modellen, bij ons is uw scooter in goede handen.

Onderdelen

Wij werken nauw samen met verschillende leveranciers, hierdoor hanteren wij zeer scherpe prijzen.

Nieuwe scooters

Ben u op zoek naar een nieuwe scooter? Wij leveren alle merken kom en bekijk anders onze aanbiedingen

Laurentzenscooters.nl
Specialist in scooters